લેખકો | Authors

ઉત્પલ સાંડેસરા અને ટોમ વૂટને અમેરિકાની હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીમાં બી.એ. (સમાજશાસ્ત્ર)ની પદવી 2008માં મેળવી. મચ્છુ જળહોનારત સમયે ઉત્પલનાં માતા, માસી, બે મામા તથા નાના-નાની મોરબીમાં રહેતાં હતાં. એમના આંખેદેખ્યા અનુભવો સાંભળીને લેખકોને આ પુસ્તક લખવાની પ્રેરણા મળી. ઉત્પલ હાલમાં એમ.ડી. અને પી.એચ.ડી. (માનવશાસ્ત્ર)ની પદવીઓ માટે યુનિવર્સિટી ઓફ પેન્સીલવેનિયામાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. ટોમ પી.એચ.ડી. (સમાજશાસ્ત્ર)ની પદવી માટે હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. 

Utpal Sandesara and Tom Wooten lived across the hall from one another during their freshman year at Harvard. They quickly discovered a shared set of interests, including anthropology, environmental policy, and foosball (not necessarily in that order). Over the next four years, they did much of the research and writing for No One Had a Tongue to Speak while working toward degrees in Social Studies. Both authors graduated magna cum laude in 2008.

Utpal now attends the University of Pennsylvania, where he is jointly pursuing an M.D. and a Ph.D. in Anthropology. In his free time, he enjoys learning languages, reading world literature, and riding the bicycle Tom built for him.

Tom returned to New Orleans, where he continued his research and taught fifth and sixth grade writing as a Teach for America corps member. His second book, We Shall Not Be Moved: Rebuilding Home in the Wake of Katrina, is a narrative nonfiction account of five recovering New Orleans neighborhoods. It was published by Beacon Press in the summer of 2012. Tom enjoys cycling, playing fiddle music, and listening to his former fifth grade students make relentless (but good natured) fun of him.